CONSENTIMENT EXPLÍCIT CESSIÓ DE DADES

En compliment de l'obligació prevista pels articles 9 i 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, d'ara en avant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, i de l'article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem:

1.- DADES DEL RESPONSABLE
INSTITUT D'ESTUDIS DE LA VALL D'ALBAIDA, amb NIF G96655899
Domiciliat a l'avinguda de Sant Francesc, núm.8, 3r *5a, 46870 Ontinyent (Vall d'Albaida)
Telèfon: 615986919
Correu electrònic: ieva@ieva.info

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT
La recollida i tractament de les Dades Personals de l'interessat té com a finalitat: fer un registre, control i seguiment dels inscrits en el V Congrés d'Estudis de la Vall d'Albaida.

Aquesta finalitat no inclou l'elaboració de perfils.

Les dades seran conservades durant: el període legalment obligatori.

3.- LEGITIMACIÓ
En compliment del que s'estableix per l'article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades se l'informa que la base jurídica per al present tractament és la següent: Consentiment de l'interessat

4.- DESTINATARIS
No es preveu la cessió de les dades a cap destinatari.

5.- DRETS
Té dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, així com d'exercir els altres drets que li reconeix la normativa europea i espanyola en vigor. En virtut del que es disposa en els articles 15 a 22 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, i dels articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, vosté podrà en qualsevol moment exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i de no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, incloses l'elaboració de perfils, dirigint-se per escrit a través del correu ordinari o per correu electrònic a ieva@ieva.info

Igualment, vosté té dret de retirar en qualsevol moment el consentiment prestat prèviament per al tractament de les seues dades personals. Finalment, l'informem que vosté té també dret de plantejar la corresponent reclamació davant l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, si considera que hem vulnerat algun dels drets que el Reglament de Protecció de Dades o la seua norma de desenvolupament li reconeixen.

6.- PROCEDÈNCIA
Les dades personals objecte de tractament són els següents: Nom complet, telèfon i mail de contacte

El consentiment que ara atorgue és només per a les finalitats descrites en la informació continguda en el present document i en els termes d'ús, cessió i conservació en ell desenvolupats.

A Ontinyent, a 11 d'octubre de 2021