L'enviament de les investigacions s'ha de fer seguint el model Word corresponent, respectant estrictament el format que constarà d'un mínim de cinc pàgines i un màxim de vuit, portada inclosa.

Els treballs han d'estar estructurats preferentment amb les següents seccions: Introducció o fonamentació teòrica, objectiu(s), metodologia, resultats, conclusions i referències. No obstant això, podran tindre més estructures que siguen comuns en l’àrea on s’inclou el treball. Hauran de seguir les normes APA 6a edició per a la citació i llistat final de referències (exemple de guia normes APA). Es recomana l’ús de gestors de referències com Zotero o Medeley.

A la primera pàgina, a més del títol del treball, ha de figurar el nom complet de tots els autors/es, l'afiliació institucional i els correus electrònics. El primer nom que hi figure correspondrà a la persona responsable de mantenir la correspondència amb el Comitè Científic. A més, al final de la primera pàgina s'ha d'indicar l'àrea temàtica en la qual es vol incloure el treball, encara que finalment el treball puga ser assignat a una altra àrea per decisió de Comitè Científic.

Cada treball podrà incloure un màxim de sis autors. Un autor/a no podrà figurar en més de tres treballs (comunicacions orals i/o pòsters), i tots i cadascun dels autors/es hauran d'inscriure's al Congrés en alguna de les modalitats (amb assistència o sense). Els treballs hauran d’estar redactats en valencià.

Les comunicacions que es presenten en el congrés hauran de ser orals, però els joves investigadors també podran presentar pòsters. Els/les autors/es disposaran d'entre 8 i 10 minuts per a la presentació oral en format Power Point, PDF o Prezi, i hauran de respondre les preguntes que es puguen fer ja acabada l'exposició del treball.

L'enviament de les comunicacions ha de respondre a les normes del model que trobaràs en aquest model de comunicació oral.